سپیدان - اردکان - خبابان ترمینال - روبروی شرکت آبفا