مشکلات حوزه گردشگری درزمینه پرداخت حق آب / مالیاتهای مستقیم

جلسه مشکلات حوزه گردشگری درزمینه پرداخت حق آب و آزادسازی حریم رودخانه ها یکشنبه ۱۲مرداددرمجتمع گردشگری سرزمین موجهای آبی باحضورمعاون محترم فرماندارورییس محترم امورآب برگزارومصوبات جلسه به شرح ذیل میباشد ۱-مقررشد امور آب حق آبه ها رامشخص و ازصدورقبض علی الحساب خودداری کند و نسبت به صدورپروانه بهره برداری حق آبه گردشگری اقدام نمایند۲- حریم رودخانه های مناطق گردشگری رامشخص و بصورت توافقی آزادسازی صورت گیرد و اقدامات قانونی لازم جهت بستن پرونده های حوزه گردشگری در دادگاه صورت گیرد
پیرو جلسه ۱۲ مرداد درمجتمع گردشگری سرزمین موجهای آبی سربست درموردمشکلات حوزه گردشگری درزمینه مالیات وارزش افزوده
بند ر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم - کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. درضمن اظهارنامه مالیاتی تاپایان مردادماه تمدید شده لطفا اقدام نماییدا

Top