كشف جسد جوان ٣٤ ساله در تنگ اردشيري سپيدان

كشف جسد جوان ٣٤ ساله در تنگ اردشيري سپيدان پس از ١٥ ساعت جستجو اعزام تيم جستجو و نجات كوهستان رُنج به منطقه پس از اطلاع مركز كنترل عمليات استان در ساعت ١٩ روز جمعه ١٧ مرداد ماه
كشف جسد جوان ٣٤ ساله توسط غواصان آتش نشاني از اعماق رودخانه اردشيري همكاري و حضور ستاد حوادث فرمانداري شهرستان سپيدان- بخشدار همايجان- نيروي انتظامي- اورژانس -آتش نشاني و نيروهاي محلي

Top